Giải thưởng A.Prize.vn

Về lĩnh vực kinh tế, xã hội

Các giải thưởng về kinh tế

A1.Prize.vn - Giải thưởng dịch vụ giao hàng tốt nhất

A2.Prize.vn - Giải thưởng cho Vườn trái cây thuận tự nhiên nhất

Giải thưởng cho nhà đầu tư tạo giá trị xã hội nhiều nhất

Các giải thưởng về xã hội

A1.Prize.vn - Giải thưởng hoạt động từ thiện tốt nhất

A2.Prize.vn - Giải thưởng hoạt động bảo vệ môi trường tốt nhất

Giải thưởng cho nhà đầu tư tạo giá trị xã hội nhiều nhất