Giải thưởng E.Prize.vn

Về lĩnh vực khoa học công nghệ

Các giải thưởng cho AI-Robot

A1.Prize.vn - Giải thưởng cho các sản phẩm liên quan đến AI-Robot

A2.Prize.vn - Giải thưởng cho các sản phẩm về thực tế ảo

A1.Prize.vn - Giải thưởng về Blockchain

A2.Prize.vn - Giải thưởng 

Các giải thưởng cho khoa học cơ bản

Lưu ý: tiêu chí để trao các giải này không thể dựa vào bình chọn được vì chân lý không thuộc về số đông

A1.Prize.vn - Giải thưởng toán học

A2.Prize.vn - Giải thưởng vật lý

A1.Prize.vn - Giải thưởng địa lý

A2.Prize.vn - Giải thưởng về sinh học

Các giải thưởng phản công nghệ và phản khoa học

A1.Prize.vn - Giải thưởng cho nhà hoạt động phản khoa học

A2.Prize.vn - Giải thưởng cho nhà hoạt động phản công nghệ