Thông tin thanh toán

Payment.Ename.vn


Ename.vn cũng như các dự án khác được ươm mầm tại VuonUom.ThucGiac.com, đều xem mọi khoản phí dịch vụ là khoản tài trợ cho dự án này và luôn được tổng hợp trong Thư cảm tạ YourName.sponsor.vn

Vui lòng chuyển khoản phí sở hữu Ename và các phí dịch vụ cho chúng tôi theo thông tin tại Payment.Sponsor.vn với nội dung chuyển khoản: "YourName tai tro Ename.vn"