Bạn cần phải đăng ký với Tentuoi.com để tạo website YourName.tentuoi.com và lược sử YourName.luocsu.com, sau đó đăng nhập bằng Gmail mà bạn tạo Tentuoi.com để điền biểu mẫu đăng ký bên dưới